Americký bezsrstý teriér • American hairless terrier • Amerikai meztelen terrier

Podmienky chovnosti podľa klubu "Slovenský klub chovateľov teriérov a foxteriérov"

Čl. I. Všeobecné ustanovenia.

1. SKCHT a F vedie evidovaný chov.
2. K uznaniu chovnosti je potrebné výstavné ocenenie VÝBORNÝ alebo VEĽMI DOBRÝ, ktoré bolo získané na výstave usporiadanej SKCHTaF (klubová alebo špeciálna výstava).
3. Pre uznanie chovnosti je platné aj výstavné ocenenie získané v triede mladých.
4. Použitie v chove je možné u plemena airedale teriér po dovŕšení 15 mesiacov veku.
5. U všetkých ostatných plemien teriérov organizovaných v SKCHTaF je použitie v chove možné po dovŕšení najmenej 12 mesiacov veku.
Chovná suka môže byť použitá v chove naposledy v roku, v ktorom dovŕšila 8 rokov veku.
6. Použitím v chove sa pre účely týchto ustanovení rozumie párenie.
Chovný pes môže páriť bez obmedzenia veku a počtu párení. V Zozname chovných psov bude uvádzaný do dovŕšenia deviateho roku života.
8. Chovná suka môže mať maximálne tri vrhy počas dvoch rokov.
9. Počet šteniat vo vrhu je neobmedzený. Chovateľ však musí pre vrh s počtom šteniat viac ako 6, zabezpečiť ďalšiu dojčiacu suku alebo vhodnú náhradnú výživu.
10. Chovné jedince sa nesmú používať na produkciu šteniat bez preukazu o pôvode.
11. Ani u jedného plemena nie je povolené chýbanie rezákov a očných zubov.
12. Požaduje sa pravidelný nožnicový záhryz, ak štandard nepovoľuje iný.
13. Chovný jedinec s ocenením VEĽMI DOBRÝ musí mať partnera s ocenením VÝBORNÝ.

Čl. II. Odlišnosti u jednotlivých plemien.

1. Airedale teriér: musí byť plnochrupý, toleruje sa kliešťový záhryz. RTG DBK vo veku najmenej 12 mesiacov. Jeden z partnerov musí byť so stupňom 0.
2. WHWT, yorkshire terier, norwich a norfolk teriér: môže chýbať maximálne šesť zubov z kategórie P a M.
3. Ostatné teriére: môže chýbať maximálne 4 zuby z kategórie P a M.
4. U AST môžu chýbať najviac 2 zuby z kategórie P a 2 zuby z kategórie M, spolu maximálne 4 zuby.
5. U foxteriérov, welsh teriéra, írskeho teriéra a amerického stafordshirského teriéra musí byť jeden z rodičovského páru plnochrupý.
6. Border teriér: požaduje sa plný počet rezákov a očných zubov, správne postavenie očných zubov, nožnicový záhryz, akceptuje sa kliešťový záhryz, tolerujú sa chýbajúce zuby z kategórie M a P. Na uznanie chovnosti je potrebné mať absolvovanú akúkoľvek skúšku z výkonu.

Čl. III. Výnimky

Výnimku z týchto podmienok pre chovnosť môže v odôvodnených prípadoch povoliť hlavný poradca chovu. Poplatok za žiadosť o výnimku z týchto podmienok pre chovnosť je 100,- Sk.
V Preukaze pôvodu musí byť vyznačený záhryz a prípadné chýbajúce zuby.
Po splnení týchto podmienok pre chovnosť zašle majiteľ jedinca originál Preukazu o pôvode a fotokópiu príslušného výstavného posudku spolu so žiadosťou o uchovnenie jedinca na Slovenský poľovnícky zväz, oddelenie kynológie, Štefánikova 10, 811 05 BRATISLAVA.

UPOZORNENIE!

Majiteľ chovnej suky 1 mesiac pred predpokladaným háraním suky si vyžiada písomne (viď. formulár žiadosti o odporúčania na párenie) od príslušného poradcu chovu „Odporúčanie na párenie“. Pošle mu údaje o chovnej suke a môže navrhnúť 3 chovných psov. Poplatok za „Odporúčanie na párenie“ je 100,- Sk. Spolu s odporúčaním dostane chovateľ od poradcu chovu poukážku na uhradenie tohto poplatku. Ústrižok alebo fotokópiu ústrižku musí chovateľ priložiť k „Prihláške na zápis šteniat“, ktorú posiela plemennej knihe do 30 dní veku šteniat.

Upozorňujeme chovateľov, aby si vo vlastnom záujme nechali zaznamenať do výstavného posudku počet zubov a záhryz. Fotokópie výstavných posudkov prikladajte pri uchovňovaní k PP. Akékoľvek zmeny údajov, novozískané výstavné ocenenia alebo skúšky, uhynutie, predaj alebo stratu chovných jedincov treba hlásiť príslušnému poradcovi chovu!

Zdroj: www.terriers.sk

Späť na vrch stránky