Americký bezsrstý teriér • American hairless terrier • Amerikai meztelen terrier

Genetika plemena Americký bezsrstý teriér

Recesívna bezsrstnosť

Americký bezsrstý teriér je unikátny medzi ostatnými bezsrstými plemenami kvôli recesívnej bezsrstnosti, čo znamená, že dvaja bezsrstý psy môžu produkovať jedine bezrsté šteniatka. Iné plemená ako Čínsky chocholatý pes, Mexický naháč, Peruánsky naháč sú nositeľmi dominantej bezsrstnosti, keď krížením dvoch bezsrstých psov šteniatka môžu byť bezsrsté ale aj osrstené.

Pri krížení osrstených AHT sú nasledujúce tabuľky len predpovede. Nikdy nemôžeme vedieť ako sa rozhodne Matka príroda, ktorá nenasleduje percentá. :o)

Odborné výrazy

Gén - je úsek DNA alebo RNA, ktorá kóduje informáciu pre dedičnosť. Jedna sekvencia zaručene určí vlastnosti jedinca a obsadzuje fixnú pozíciu na chromozóme.
Allele - alternatívna forma génu, varianta ktorá sa nachádza na tom istom locus-e, jeden z rozdielnych foriem génu, ktorý dokáže existovať na nezávislom locus-e.
Chromozóm - sú nositeľmi genetickej informácie zakódovanej do molekuly DNA, určujú pohlavie a vlastnosti zdedené od rodičov. Chromozómy sa vyskytujú v pároch, kde jeden pochádza od matky a druhý od otca.
Locus - miesto špecifického génu na chromozóme.
Genotyp - je súbor všetkých dedičných faktorov určitého organizmu; jedinec charakterizovaný dedičnými vlastnosťami: hh, HH or Hh
Fenotyp - je súhrn všetkých (dedičných) vonkajších znakov a vlastností organizmu: bezsrstý alebo osrstený.
Dominantný - produkuje rovnaký fenotyp či už jeho allele je identický (HH coated - osrstený) alebo odlišný (Hh coated carrier - osrstený nositeľ bezsrstého génu), vyjadrenie charakteristík v heterozygótnych podmienkach, coated carrier (Hh).
Recesívny - spôsob dedičnosti, kedy gén musí byť prítomný u oboch rodičoch pre zrejmý výskyt určitých čŕt u potomkov. Obaja rodičia musia byť nositeľmi recesívneho génu bezsrstnosti (h) a odovzdať ho svojim potomkom (hh).
Homozygót - má ten istý allel na tom istom locus-e na chromozóme, dva recesívne gény sú párené (hh) alebo dva dominantné gény sú párené (HH).
Dominantne homozygótny - má dominantne allele-y na rovnakom locus-e na chromoyzóme, coated (HH), nie je recesívny gén.
Recesívne homozygótny - má recesívne allele-y na rovnoakom locus-e na chromozóme. Toto je jediný prípad, keď recesívne črty budú fenotypicky (fyzicky) bádateľné, hairless (hh), nie je dominantný gén.
Heterozygót - má odlišné allele-y na rovnakom locus-e na chromozóme. Recesívny (h) a dominantný (H) gén sú spárené (teda črty dominantného sú pozorovateľné), coated carrier (Hh).

Majiteľ viacerých AHT, Marcia Knoll spísala tieto pravdepodobnosti do ľahko zrozumiteľnej formy, s jej dovolením ich uvádzam na tejto stránke:

Genetická tabuľka Amerických bezsrstých teriérov

1. prípad

Rodičia: Hairless x Hairless
Šteniatka: 100% hairless (hh)

  Hairless (hh)
h h
Hairless (hh) h hh
homozygous hairless
hh
homozygous hairless
h hh
homozygous hairless
hh
homozygous hairless

 

2. prípadd

Rodičia: Hairless x Coated Carrier
Šteniatka: 50% hairless (hh), 50% coated carriers (Hh)

  Hairless (hh)
h h
Coated
Carrier (Hh)
H Hh
heterozygous
coated carrier
Hh
heterozygous
coated carrier
h hh
homozygous hairless
hh
homozygous hairless

 

3. prípad

Rodičia: Hairless x Coated
Šteniatka: 100% coated carriers (Hh)

  Hairless (hh)
h h
Coated
Carrier (HH)
H Hh
heterozygous
coated carrier
Hh
heterozygous
coated carrier
H Hh
heterozygous
coated carrier
Hh
heterozygous
coated carrier

 

4. prípad

Rodičia: Coated Carrier x Coated Carrier
Šteniatka: 25% hairless (hh), 50% coated carriers (Hh), 25% coated (HH)

  Coated Carrier (Hh)
h h
Coated
Carrier (Hh)
H HH
homozygous
coated
Hh
heterozygous
coated carrier
h Hh
heterozygous
coated carrier
hh
homozygous
hairless

 

5. prípad

Rodičia: Coated Carrier x Coated
Šteniatka: 50% coated carriers (Hh), 50% coated (HH)

  Coated Carrier (Hh)
h h
Coated (HH) H HH
homozygous
coated
Hh
heterozygous
coated carrier
H HH
homozygous
coated
Hh
heterozygous
coated carrier

 

6. prípad

Rodičia: Coated x Coated
Šteniatka: 100% coated (HH)

  Coated (HH)
H H
Coated (HH) H HH
homozygous
coated
HH
homozygous
coated
H HH
homozygous
coated
HH
homozygous
coated

 

Čerpané zo stránok www.sweet-lucys.com.

 

Späť na vrch stránky